Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, Spółka Rekord Rescue sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, KRS: 0000811350, wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Dane Inspektora Ochrony Danych
• imię i nazwisko: Paulina Najdzińska
Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:
• adres e-mail: iod@rekordrescue.com.pl
• adres pocztowy: Rekord Rescue sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”