Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Rekord Rescue sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, KRS: 0000811350, NIP: 8992870782 oraz numer REGON: 384743396, dalej A
 2. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu https://rekordrescue.pl/, dalej zwany „serwis” Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych: iod@rekordrescue.com.pl , dalej zwany IOD.
 4. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne do wykonania względem użytkownika pewnych czynności takich jak: przygotowanie oferty oraz przesłanie wyceny lub odpowiedzi na skierowane zapytanie.
 6. Dane osobowe podawane w serwisie oraz za pomocą fanpage’a są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.
 7. Działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie facebook.com/about/privacy/update. Wszelkie informacje zawarte na profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 8. Administrator administruje danymi pochodzącymi z fanpage’a tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych.

 

§2

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

CEL PRZETWARZANIA: PODSTAWA PRAWNA: OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (ustalenie warunków umowy), w tym przygotowanie i przesłanie oferty art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co do danych osób fizycznych, będących stroną umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do danych osobowych osób współpracujących w imieniu strony umowy, uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie wykonania umowy, w tym w szczególności w zakresie komunikacji w związku z podjętą współpracą oraz rozpatrzenie skarg, wniosków i reklamacji oraz dochodzenie i obrona roszczeń

dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu umowy
Dokonanie rozliczeń i prowadzenie księgowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy o rachunkowości tj. wywiązanie się przez ADO obowiązków wynikających z prawa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne
Udzielanie odpowiedzi na skierowanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane za pomocą serwisu oraz prowadzenie bieżącej korespondencji i jej archiwizacji do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
Marketing produktów i usług ADO 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach – marketing bezpośredni

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

 

 

 

Tworzenie rejestrów i statystyk art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności

dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat
Przetwarzanie plików cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO- co do danych, przetwarzanych w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i umożliwienia użytkownikowi łączenia się z mediami społecznościowymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionym interesem Administratora jest, zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania strony oraz w celach analitycznych.

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody

 

Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego

 

Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania i prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach wiadomości prywatnych i/lub komentowanie wpisów oraz prowadzenie innych działań marketingowych

 

Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza serwisem

 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy

 

W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie

 

Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe  tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem portalu społecznościowego

 

 §3

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§4

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT oraz operatorowi hostingowemu. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

§5

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator  nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§6

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 9. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 10. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 11. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
 12. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 14. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@rekordrescue.com.pl lub listownie na adres Spółki: ul. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław.

§7

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do powołanego w spółce IOD na adres e-mail: iod@rekordrescue.com.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki i umożliwienie korzystania z plików cookies naszemu serwisowi oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji dostarczanych przez pliki cookies, zgodnie z Polityką cookies.

§9

UWAGI KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@rekordrescue.com.pl lub listownie na adres Spółki: ul. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony poprzez komunikat umieszczony w serwisie.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.09.2021.